research forum 2015research forum 2015 Vzdelávacie akadémia

2. ročník odbornej konferencie

organizovanej Výskumným centrom Žilinskej univerzity v Žiline na tému:

Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie

Záštitu nad podujatím prebrali
Juraj Draxler, MA, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ing. Róbert Škripko, generálny riaditeľ ASFEU
 

22. - 23. apríla 2015 Grand hotel Permon****, Vysoké Tatry
 

Vážené dámy, vážení páni

Podpora vedy a výskumu na Slovensku za posledných 10 rokov aj vďaka možnosti čerpať zdroje EÚ zaznamenala vzostup, ktorý sa pretavil do modernizácie a vybudovania nových špičkových pracovísk výskumu a vývoja, tvorby spoločného akademicko-priemyselného prostredia pre inovácie a nespochybniteľne prispel k skvalitneniu personálnej infraštruktúry slovenskej vedeckovýskumnej základne. Rok 2015 je možné v tomto segmente považovať za prelomový, keďže sa bude prioritne zaoberať zabezpečovaním ďalších finančných zdrojov slúžiacich nielen na zaistenie prevádzkyschopnosti pracovísk, udržateľnosť a skvalitňovanie výskumných tímov, ale zároveň aj na získavanie nástrojov, pomocou ktorých sa dokážeme naďalej približovať k úrovni významných európskych pracovísk.

Dovoľte, aby som Vás srdečne pozval na druhý ročník odbornej konferencie „Research Forum 2015“, ktorá sa bude okrem koncepčných otázok zameraných na podporu výskumu a vývoja v plánovacom období 2014-2020 venovať aj oblastiam start-up a spinn-of projektov ako výsledkov prepájania univerzitného prostredia s praxou. Podujatie zároveň priblíži úspechy a budúce ciele excelentných pracovísk akademického a súkromného sektora na Slovensku, s účasťou významných výskumných pracovísk aj z Českej republiky.

Zároveň verím, že RESEARCH FORUM 2015 bude, podobne ako tomu bolo aj v rámci prvého ročníka konferencie, otvoreným priestorom, kde bude možné v rámci diskusií hľadať a nachádzať odpovede a návody na úspešné riadenie a administráciu projektov vedy a výskumu a priblížiť nástroje zabezpečujúce udržateľnosť činnosti centier výskumu a vývoja v dlhodobom horizonte tak, aby aj naďalej predstavovali trvalý zdroj podpory a dôležitý nástroj spoločenského a ekonomického napredovania spoločnosti.
 

doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
riaditeľ Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline